! BURSA HUNGARICA 2018 Hallgatói Ösztöndíjpályázat “A” és “B” típus !

BURSA HUNGARICA “A” Típusú pályázat

Pályázati űrlap minta

Pályázat rövid ismertetése:  Az ösztöndíj-pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

BURSA HUNGARICA “B” típus

Pályázati űrlap minta

A pályázat rövid ismertetése: Az ösztöndíj-pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy

  1. b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
    A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

MEGHÍVÓ! Testületi ülés 2017. szeptember 28. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. szeptember 28.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szakmai beszámolója (I.sz. melléklet.)

 2. Mencshely község helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítására javaslat

 3. Csatlakozási javaslat a BURSA HUNGARICA 2018 hallgatói ösztöndíj-pályázathoz

 4. Csemfa- dűlői lakosok megkeresése

 5. Mencshely „Kútkert” ingatlanrész lakossági felajánlás megtárgyalása

 6. Egyéb aktuális ügyek

 

Mencshely, 2017. szeptember 19.

Rauch Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ és előterjesztések- 2017. augusztus 24. 18 óra testületi ülés

 MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. augusztus 24. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

 

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

1. Csatlakozási javaslat a szociális tűzifa pályázathoz

 2. Tájékoztató a Mencshely Község Önkormányzatának 2017. évi I.- II. negyedéves gazdálkodásáról

 3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosítására (I. melléklet)

 4. Mencshely Község közintézményeire vonatkozó energiagazdálkodási terv ismertetése (Melléklet II.)

5. Mencshely Község 2018- 2032 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervére javaslat (melléklet II.)

 6. Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

 7. Az egységes szerkezetbe foglalt felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet feladat-átvállalási megállapodás jóváhagyása

 8. Közterületek elnevezésére javaslat

 9. Mencshely, Halom- hegyi lakosok kérése

 10. NAPÁVA Nonprofit Kft. megkeresése

  1. Egyéb aktuális ügyek

Mencshely, 2017. augusztus 17.

Rauch Csaba
polgármester