Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól

A Nagyvázsonyi  Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét a belterületi és külterületi égetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

tuz-a-nadasreten18-stTájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

  1. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik rendelettel, úgy a belterületi égetés a nap minden időszakában TILOS! Ez esetben, amennyiben szabadtéri égetést hajtanak végre belterületen, úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni,

Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 20/2015.(X.6.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi égetés szabályairól. Ennek értelmében égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, és az égetés száraz (csapadékmentes ) és szélcsendes időben folytatható szeptember 1-től április 30-ig, kizárólag hétfői, pénteki és szombati napokon 9 és 18 óra között. Az égetés időtartama a 60 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett.

Pula Község Önkormányzat képviselő-testületének az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi égetés szabályairól. Ennek értelmében az égetést kizárólag hétfői napokon 9 és 19 óra között és szombati napokon 9-12 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 90 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

Mencshely Község Önkormányzat képviselő-testületének az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2015. (IV. 25.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi égetés szabályairól. Ennek értelmében az égetést szeptember 1-től április 30-ig, kizárólag hétfői és pénteki napokon 9 és 18 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 60 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

A rendeletek elérhetősége: http://njt.hu

A tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni abban az esetben, ha az önkormányzat rendelkezik szabályozott égetéssel kapcsolatos rendelettel, viszont a tevékenység nem az engedélyezett időpontban történik.

  1. Külterületi szabadtéri égetés:
  2. Az engedélyezés

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. A kérelmet – a  tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal – az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak   (Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8200 Veszprém, Dózsa György u. 31. Tel.:06-88 620-800) kell benyújtani. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § -a az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg.

Az engedélyezéshez szükséges kérelem formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/veszprem/481-iranyitott-egetes-minta-2016.doc

http://nagyvazsony.hu

http://mencshely.hu

http://pula.hu

Ha a szabadban tüzet gyújtunk, a következő alapvető szabályokat minden esetben be kell tartani:

  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
  • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
  • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
  • Tűzgyújtás előtt tájékozódjunk a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz a szélben a lángok könnyen továbbterjedhetnek!

 

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok:

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni TILOS! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apróvadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani!

Tarlóégetés a 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során a tűzoltásra alkalmas kézi szerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

ÚJ ELŐÍRÁS, hogy a szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a VASÚT és a KÖZÚT mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Kérjük a lakosságot, hogy az avar- és a kerti hulladék égetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék!

Nagyvázsony, 2016. április 13.

                                                                                              Dr. Weller-Jakus Tamás sk.

                                                                                                          jegyző