Szeptemberi képviselő – testületi ülés

MencshelyMEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 29.–én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

  1. Javaslat a szociális tűzifa programhoz való csatlakozásra
  2. Nivegy-Trans Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására javaslat
  3. Helyi építési szabályzattal kapcsolatos törvényességi felhívás tájékoztató
  4. Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016/2017. évi fordulójában
  5. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről (rendelet tervezet)
  6. Tóth Csaba, mencshelyi lakos kérelme a Mencshely 414/6 hrsz.-ú terület megvásárlására
  7. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ülés

  1. Helyi szociális ügyek elbírálása

Nagyvázsony, 2016. szeptember 22.

Rauch Csaba polgármester

Beiskolázási támogatás 2016

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

iskolakezdesiTájékoztatjuk a település lakóit, hogy Mencshely község Önkormányzata Képviselő –  testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének 13.§ (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján Mencshely Községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Mencshely Községben tartózkodó nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) tanulói részére.

 A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Mencshely Községben lakik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását.

A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre. A támogatás összege tanulónként egységesen 10.000,- forint.

                                                                                              Mencshely község Önkormányzata